Skip to main content

Shimano

I have a Shimano DURA-ACE 9200 crankset. What power meter can I use?

Josh Matthew faq-avatar
Written by Josh Matthew
Updated December 3, 2021

I have a Shimano R8100 crankset. What power meters will work?

Josh Matthew faq-avatar
Written by Josh Matthew
Updated December 3, 2021

Can I put a Shimano power meter crank arm on a non-Shimano crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated August 31, 2021

What power meter will fit my Shimano SLX MTB crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated October 18, 2021

I have a Shimano road crankset. What Quarq power meter is best for me?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated August 31, 2021

Can I install a R8000 power meter on a 6800 crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated August 31, 2021

Can I put R7000 or R8000 power meter on Shimano GRX crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated December 1, 2021

Can I use a XT 8000 power meter on a XT 8100 crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated October 7, 2021

Can I use a XT 8100 power meter on a XT 8000 crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated October 7, 2021

I have a Shimano Tiagra crankset. What power meter will work for me?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated August 31, 2021

I have a Shimano R8000 crankset. What power meters will work?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated December 3, 2021

I have a Shimano DURA-ACE 9100 crankset. What power meter can I use?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated December 3, 2021

What gravel power meter can I use with my Shimano GRX crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated September 8, 2021

What power meter will fit my Shimano XT MTB crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated October 7, 2021

What power meter will fit my Shimano XTR MTB crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated September 8, 2021

Can I use a XTR 9100 power meter on a XTR 9000 crankset?

Power Meter City faq-avatar
Written by Power Meter City
Updated September 9, 2021

Shopping Cart